Family Group Sheet

HUSBAND Lorenza Dow Morgan
WIFE Lucy Ann Hargis
CHILDREN